با ما تماس بگیرید

021-91070473


حل سوالات کنکور تجربی دیماه 1401

حل سوالات کنکور تجربی دیماه 1401
تعداد فصل‌ها
4 فصل
مدت دوره
8 ساعت
تعداد جلسات
140 جلسه
تعداد فراگیر
167 نفر

توضیحات دوره

جلسات دوره

سوال1
8 دقیقه
سوال2
7 دقیقه
سوال3
6 دقیقه
سوال 4
5 دقیقه
سوال5
4 دقیقه
سوال6
2 دقیقه
سوال7
9 دقیقه
سوال8
4 دقیقه
سوال9
9 دقیقه
سوال10
3 دقیقه
سوال11
3 دقیقه
سوال12
3 دقیقه
سوال13
3 دقیقه
سوال14
3 دقیقه
سوال15
3 دقیقه
سوال16
2 دقیقه
سوال17
3 دقیقه
سوال18
2 دقیقه
سوال19
4 دقیقه
سوال20
7 دقیقه
سوال21
3 دقیقه
سوال22
2 دقیقه
سوال23
4 دقیقه
سوال24
3 دقیقه
سوال25
2 دقیقه
سوال26
3 دقیقه
سوال27
2 دقیقه
سوال28
6 دقیقه
سوال29
6 دقیقه
سوال30
3 دقیقه
سوال31
4 دقیقه
سوال32
5 دقیقه
سوال33
7 دقیقه
سوال34
9 دقیقه
سوال35
13 دقیقه
سوال36
7 دقیقه
سوال37
3 دقیقه
سوال38
4 دقیقه
سوال39
3 دقیقه
سوال40
5 دقیقه
سوال41
6 دقیقه
سوال42
1 دقیقه
سوال43
3 دقیقه
سوال44
2 دقیقه
سوال45
5 دقیقه
سوال46
4 دقیقه
سوال47
6 دقیقه
سوال48
4 دقیقه
سوال49
4 دقیقه
سوال50
3 دقیقه
سوال51
3 دقیقه
سوال52
2 دقیقه
سوال53
2 دقیقه
سوال54
2 دقیقه
سوال55
5 دقیقه
سوال56
5 دقیقه
سوال57
4 دقیقه
سوال58
6 دقیقه
سوال59
5 دقیقه
سوال60
6 دقیقه
سوال61
7 دقیقه
سوال62
4 دقیقه
سوال63
4 دقیقه
سوال64
2 دقیقه
سوال65
3 دقیقه
سوال66
4 دقیقه
سوال67
3 دقیقه
سوال68
3 دقیقه
سوال69
2 دقیقه
سوال70
4 دقیقه
سوال71
4 دقیقه
سوال72
1 دقیقه
سوال73
2 دقیقه
سوال74
1 دقیقه
سوال75
9 دقیقه
سوال76
4 دقیقه
سوال77
6 دقیقه
سوال78
2 دقیقه
سوال79
1 دقیقه
سوال80
4 دقیقه
سوال81
2 دقیقه
سوال82
3 دقیقه
سوال83
3 دقیقه
سوال84
4 دقیقه
سوال85
5 دقیقه
سوال86
2 دقیقه
سوال87
2 دقیقه
سوال88
3 دقیقه
سوال89
2 دقیقه
سوال90
3 دقیقه
سوال91
2 دقیقه
سوال92
3 دقیقه
سوال93
4 دقیقه
سوال94
4 دقیقه
سوال95
2 دقیقه
سوال96
3 دقیقه
سوال97
3 دقیقه
سوال98
2 دقیقه
سوال99
4 دقیقه
سوال100
4 دقیقه
سوال101
2 دقیقه
سوال102
2 دقیقه
سوال103
2 دقیقه
سوال104
2 دقیقه
سوال105
2 دقیقه
سوال106
3 دقیقه
سوال107
3 دقیقه
سوال108
1 دقیقه
سوال109
3 دقیقه
سوال110
3 دقیقه
سوال111
3 دقیقه
سوال112
4 دقیقه
سوال113
2 دقیقه
سوال114
4 دقیقه
سوال115
2 دقیقه
سوال116
2 دقیقه
سوال117
4 دقیقه
سوال118
2 دقیقه
سوال119
3 دقیقه
سوال120
2 دقیقه
سوال121
4 دقیقه
سوال122
2 دقیقه
سوال123
3 دقیقه
سوال124
3 دقیقه
سوال125
2 دقیقه
سوال126
3 دقیقه
سوال127
4 دقیقه
سوال128
5 دقیقه
سوال129
2 دقیقه
سوال130
4 دقیقه
سوال131
2 دقیقه
سوال132
4 دقیقه
سوال133
2 دقیقه
سوال134
4 دقیقه
سوال135
4 دقیقه
سوال136
4 دقیقه
سوال137
3 دقیقه
سوال138
3 دقیقه
سوال139
3 دقیقه
سوال140
2 دقیقه

امتیاز

4.50 از 5 / 4 رای