با ما تماس بگیرید

09301666751


حل سوالات کنکور انسانی دیماه 1401

حل سوالات کنکور انسانی دیماه 1401
تعداد فصل‌ها
3 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
70 جلسه
تعداد فراگیر
62 نفر

توضیحات دوره

جلسات دوره

سوال1
5 دقیقه
سوال2
10 دقیقه
سوال3
7 دقیقه
سوال 4
5 دقیقه
سوال5
3 دقیقه
سوال6
6 دقیقه
سوال7
8 دقیقه
سوال8
13 دقیقه
سوال9
2 دقیقه
سوال10
2 دقیقه
سوال11
4 دقیقه
سوال12
2 دقیقه
سوال13
4 دقیقه
سوال14
3 دقیقه
سوال15
2 دقیقه
سوال16
2 دقیقه
سوال17
2 دقیقه
سوال18
5 دقیقه
سوال19
5 دقیقه
سوال20
4 دقیقه
سوال21
2 دقیقه
سوال22
2 دقیقه
سوال23
3 دقیقه
سوال24
2 دقیقه
سوال25
3 دقیقه
سوال26
1 دقیقه
سوال27
2 دقیقه
سوال28
2 دقیقه
سوال29
3 دقیقه
سوال30
6 دقیقه
سوال31
4 دقیقه
سوال32
5 دقیقه
سوال33
7 دقیقه
سوال34
4 دقیقه
سوال35
4 دقیقه
سوال36
4 دقیقه
سوال37
3 دقیقه
سوال38
4 دقیقه
سوال39
6 دقیقه
سوال40
3 دقیقه
سوال41
2 دقیقه
سوال42
2 دقیقه
سوال43
4 دقیقه
سوال44
3 دقیقه
سوال45
3 دقیقه
سوال46
2 دقیقه
سوال47
4 دقیقه
سوال48
3 دقیقه
سوال49
4 دقیقه
سوال50
3 دقیقه
سوال81
3 دقیقه
سوال82
4 دقیقه
سوال83
3 دقیقه
سوال84
3 دقیقه
سوال85
3 دقیقه
سوال86
5 دقیقه
سوال87
3 دقیقه
سوال88
2 دقیقه
سوال89
7 دقیقه
سوال90
2 دقیقه
سوال91
2 دقیقه
سوال92
4 دقیقه
سوال93
3 دقیقه
سوال94
4 دقیقه
سوال95
3 دقیقه
سوال96
5 دقیقه
سوال97
3 دقیقه
سوال98
4 دقیقه
سوال99
3 دقیقه
سوال100
2 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای