با ما تماس بگیرید

021-91070473


تحلیل آزمون 19 اسفند-یازدهم تجربی

تحلیل آزمون 19 اسفند-یازدهم تجربی
تعداد فصل‌ها
4 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
80 جلسه
تعداد فراگیر
5 نفر

توضیحات دوره

جلسات دوره

سوال11
1 دقیقه
سوال12
2 دقیقه
سوال13
2 دقیقه
سوال 14
1 دقیقه
سوال15
2 دقیقه
سوال16
3 دقیقه
سوال17
1 دقیقه
سوال18
4 دقیقه
سوال19
3 دقیقه
سوال20
1 دقیقه
سوال21
2 دقیقه
سوال22
2 دقیقه
سوال23
1 دقیقه
سوال24
2 دقیقه
سوال25
2 دقیقه
سوال26
1 دقیقه
سوال27
2 دقیقه
سوال28
4 دقیقه
سوال29
2 دقیقه
سوال30
2 دقیقه
سوال51
8 دقیقه
سوال52
7 دقیقه
سوال53
6 دقیقه
سوال54
6 دقیقه
سوال55
6 دقیقه
سوال56
2 دقیقه
سوال57
1 دقیقه
سوال58
3 دقیقه
سوال59
2 دقیقه
سوال60
2 دقیقه
سوال61
4 دقیقه
سوال62
4 دقیقه
سوال63
3 دقیقه
سوال64
4 دقیقه
سوال65
2 دقیقه
سوال66
3 دقیقه
سوال67
3 دقیقه
سوال68
3 دقیقه
سوال69
4 دقیقه
سوال70
4 دقیقه
سوال91
3 دقیقه
سوال92
2 دقیقه
سوال93
3 دقیقه
سوال94
4 دقیقه
سوال95
3 دقیقه
سوال96
1 دقیقه
سوال97
4 دقیقه
سوال98
2 دقیقه
سوال99
1 دقیقه
سوال100
2 دقیقه
سوال101
2 دقیقه
سوال102
1 دقیقه
سوال53
4 دقیقه
سوال54
2 دقیقه
سوال105
3 دقیقه
سوال106
1 دقیقه
سوال107
2 دقیقه
سوال108
2 دقیقه
سوال109
3 دقیقه
سوال110
2 دقیقه
سوال131
3 دقیقه
سوال132
2 دقیقه
سوال133
4 دقیقه
سوال134
7 دقیقه
سوال135
4 دقیقه
سوال136
5 دقیقه
سوال137
3 دقیقه
سوال138
5 دقیقه
سوال139
10 دقیقه
سوال140
5 دقیقه
سوال141
2 دقیقه
سوال142
3 دقیقه
سوال143
1 دقیقه
سوال144
2 دقیقه
سوال145
2 دقیقه
سوال146
3 دقیقه
سوال147
2 دقیقه
سوال148
3 دقیقه
سوال149
3 دقیقه
سوال150
2 دقیقه

امتیاز

5.00 از 5 / 0 رای