با ما تماس بگیرید

09301666751


تحلیل آزمون 7 فروردین _ یازدهم تجربی

تحلیل آزمون 7 فروردین _ یازدهم تجربی
تعداد فصل‌ها
5 فصل
تعداد جلسات
80 جلسه
تعداد فراگیر
308 نفر

توضیحات دوره

برای مشاهده ویدیوها ابتدا عضو دوره شوید.

جلسات دوره

سوال1
0 دقیقه
سوال2
0 دقیقه
سوال3
0 دقیقه
سوال4
0 دقیقه
سوال5
0 دقیقه
سوال6
0 دقیقه
سوال7
0 دقیقه
سوال8
0 دقیقه
سوال9
0 دقیقه
سوال10
0 دقیقه
سوال11
0 دقیقه
سوال12
0 دقیقه
سوال13
0 دقیقه
سوال14
0 دقیقه
سوال15
0 دقیقه
سوال16
0 دقیقه
سوال17
0 دقیقه
سوال18
0 دقیقه
سوال19
0 دقیقه
سوال20
0 دقیقه
سوال21
0 دقیقه
سوال22
0 دقیقه
سوال23
0 دقیقه
سوال24
0 دقیقه
سوال25
0 دقیقه
سوال26
0 دقیقه
سوال27
0 دقیقه
سوال28
0 دقیقه
سوال29
0 دقیقه
سوال30
0 دقیقه
سوال31
0 دقیقه
سوال32
0 دقیقه
سوال33
0 دقیقه
سوال34
0 دقیقه
سوال35
0 دقیقه
سوال36
0 دقیقه
سوال37
0 دقیقه
سوال38
0 دقیقه
سوال39
0 دقیقه
سوال40
0 دقیقه
سوال41
0 دقیقه
سوال42
0 دقیقه
سوال43
0 دقیقه
سوال44
0 دقیقه
سوال45
0 دقیقه
سوال46
0 دقیقه
سوال47
0 دقیقه
سوال48
0 دقیقه
سوال49
0 دقیقه
سوال50
0 دقیقه
سوال51
0 دقیقه
سوال52
0 دقیقه
سوال53
0 دقیقه
سوال54
0 دقیقه
سوال55
0 دقیقه
سوال56
0 دقیقه
سوال57
0 دقیقه
سوال58
0 دقیقه
سوال59
0 دقیقه
سوال60
0 دقیقه
سوال61
0 دقیقه
سوال62
0 دقیقه
سوال63
0 دقیقه
سوال64
0 دقیقه
سوال65
0 دقیقه
سوال66
0 دقیقه
سوال67
0 دقیقه
سوال68
0 دقیقه
سوال69
0 دقیقه
سوال70
0 دقیقه
سوال71
0 دقیقه
سوال72
0 دقیقه
سوال73
0 دقیقه
سوال74
0 دقیقه
سوال75
0 دقیقه
سوال76
0 دقیقه
سوال77
0 دقیقه
سوال78
0 دقیقه
سوال79
0 دقیقه
سوال80
0 دقیقه

امتیاز

3.33 از 5 / 6 رای