با ما تماس بگیرید

09301666751
تحلیل کنکور اردیبهشت ریاضی با دبیران سمپاد

تحلیل کنکور اردیبهشت ریاضی با دبیران سمپاد
تعداد فصل‌ها
3 فصل
مدت دوره
4 ساعت
تعداد جلسات
105 جلسه
تعداد فراگیر
112 نفر

توضیحات دوره

تحلیل سوالات کنکور ریاضی اردیبهشت 1403 

جلسات دوره

سوال 1
2 دقیقه
سوال 2
2 دقیقه
سوال 3
2 دقیقه
سوال 4
2 دقیقه
سوال 5
2 دقیقه
سوال 6
2 دقیقه
سوال 7
3 دقیقه
سوال 8
3 دقیقه
سوال 9
2 دقیقه
سوال 10
2 دقیقه
سوال 11
2 دقیقه
سوال 12
2 دقیقه
سوال 13
1 دقیقه
سوال 14
2 دقیقه
سوال 15
1 دقیقه
سوال 16
2 دقیقه
سوال 17
6 دقیقه
سوال 18
2 دقیقه
سوال 19
2 دقیقه
سوال 20
3 دقیقه
سوال 21
1 دقیقه
سوال 22
2 دقیقه
سوال 23
3 دقیقه
سوال 24
1 دقیقه
سوال 25
1 دقیقه
سوال 26
1 دقیقه
سوال 27
3 دقیقه
سوال 28
2 دقیقه
سوال 29
2 دقیقه
سوال 30
2 دقیقه
سوال 31
1 دقیقه
سوال 32
1 دقیقه
سوال33
2 دقیقه
سوال 34
2 دقیقه
سوال 35
2 دقیقه
سوال 36
4 دقیقه
سوال37
2 دقیقه
سوال 38
2 دقیقه
سوال39
2 دقیقه
سوال 40
2 دقیقه
سوال 41
3 دقیقه
سوال 42
1 دقیقه
سوال 43
2 دقیقه
سوال 44
3 دقیقه
سوال 45
5 دقیقه
سوال 46
4 دقیقه
سوال 47
2 دقیقه
سوال 48
2 دقیقه
سوال 49
2 دقیقه
سوال 50
2 دقیقه
سوال 51
2 دقیقه
سوال 52
3 دقیقه
سوال 53
2 دقیقه
سوال 54
3 دقیقه
سوال 55
3 دقیقه
سوال 56
2 دقیقه
سوال 57
3 دقیقه
سوال 58
3 دقیقه
سوال59
3 دقیقه
سوال 60
2 دقیقه
سوال 61
2 دقیقه
سوال 62
3 دقیقه
سوال 63
2 دقیقه
سوال64
5 دقیقه
سوال 65
3 دقیقه
سوال 66
2 دقیقه
سوال 67
2 دقیقه
سوال 68
3 دقیقه
سوال 69
3 دقیقه
سوال 70
2 دقیقه
سوال 71
3 دقیقه
سوال 72
2 دقیقه
سوال 73
2 دقیقه
سوال 74
5 دقیقه
سوال 75
4 دقیقه
سوال 76
4 دقیقه
سوال 77
4 دقیقه
سوال 78
2 دقیقه
سوال 79
3 دقیقه
سوال 80
3 دقیقه
سوال 81
1 دقیقه
سوال 82
2 دقیقه
سوال 83
3 دقیقه
سوال 84
3 دقیقه
سوال 85
2 دقیقه
سوال 86
2 دقیقه
سوال 87
3 دقیقه
سوال 88
2 دقیقه
سوال 89
3 دقیقه
سوال 90
2 دقیقه
سوال 91
2 دقیقه
سوال 92
3 دقیقه
سوال 93
4 دقیقه
سوال 94
5 دقیقه
سوال 95
1 دقیقه
سوال 96
5 دقیقه
سوال 97
3 دقیقه
سوال 98
2 دقیقه
سوال 99
1 دقیقه
سوال 100
7 دقیقه
سوال 101
1 دقیقه
سوال 102
2 دقیقه
سوال 103
2 دقیقه
سوال 104
3 دقیقه
سوال 105
2 دقیقه

امتیاز

4.75 از 5 / 2 رای