با ما تماس بگیرید

09301666751
تحلیل کنکور اردیبهشت تجربی با دبیران سمپاد

تحلیل کنکور اردیبهشت تجربی با دبیران سمپاد
تعداد فصل‌ها
4 فصل
مدت دوره
1 ساعت
تعداد جلسات
140 جلسه
تعداد فراگیر
213 نفر

توضیحات دوره

تحلیل سوالات کنکور تجربی اردیبهشت 1403 
 

جلسات دوره

سوال 1
سوال 2
سوال 3
سوال 4
سوال 5
سوال 6
سوال 7
سوال 8
سوال 9
سوال 10
سوال 11
سوال 12
سوال 13
سوال 14
سوال 15
سوال 16
سوال 17
سوال 18
سوال 19
سوال 20
سوال 21
سوال 22
سوال 23
سوال 24
سوال 25
سوال 26
سوال 27
سوال 28
سوال 29
سوال 30
سوال 31
سوال 32
سوال 33
سوال 34
سوال 35
سوال 36
سوال 37
سوال 38
سوال 39
سوال 40
سوال 41
سوال 42
سوال 43
سوال 44
سوال 45
سوال 46
3 دقیقه
سوال 47
3 دقیقه
سوال 48
6 دقیقه
سوال 49
1 دقیقه
سوال 50
3 دقیقه
سوال 51
3 دقیقه
سوال 52
2 دقیقه
سوال 53
2 دقیقه
سوال 54
3 دقیقه
سوال 55
2 دقیقه
سوال 56
2 دقیقه
سوال 57
1 دقیقه
سوال 58
2 دقیقه
سوال 59
5 دقیقه
سوال 60
5 دقیقه
سوال 61
2 دقیقه
سوال 62
4 دقیقه
سوال 63
2 دقیقه
سوال 64
2 دقیقه
سوال 65
2 دقیقه
سوال 66
5 دقیقه
سوال 67
1 دقیقه
سوال 68
2 دقیقه
سوال 69
2 دقیقه
سوال 70
2 دقیقه
سوال 71
2 دقیقه
سوال 72
2 دقیقه
سوال 73
1 دقیقه
سوال 74
2 دقیقه
سوال 75
2 دقیقه
سوال 76
سوال 77
سوال 78
سوال 79
سوال 80
سوال 81
سوال 82
سوال 83
سوال 84
سوال 85
سوال 86
سوال 87
سوال 88
سوال 89
سوال 90
سوال 91
سوال 92
سوال 93
سوال 94
سوال 95
سوال 96
سوال 97
سوال 98
سوال 99
سوال 100
سوال 101
سوال 102
سوال 103
سوال 104
سوال 105
سوال 106
سوال 107
سوال 108
سوال 109
سوال 110
سوال 111
سوال 112
سوال 113
سوال 114
سوال 115
سوال 116
سوال 117
سوال 118
سوال 119
سوال 120
سوال 121
سوال 122
سوال 123
سوال 124
سوال 125
سوال 126
سوال 127
سوال 128
سوال 129
سوال 130
سوال 131
سوال 132
سوال 133
سوال 134
سوال 135
سوال 136
سوال 137
سوال 138
سوال 139
سوال 140

امتیاز

3.80 از 5 / 5 رای